terug button
poort de blokkendoos

Waarom de Blokkendoos?

Kinderdagverblijf de Blokkendoos is opgericht in 1994. Op de Blokkendoos begeleiden we dagelijks tachtig kinderen, verdeeld over acht groepen. Er zijn vier babygroepen, twee peutergroepen en twee 3+ groepen. Elke groep heeft zijn eigen ruime groepsruimte met naastgelegen slaapruimte en kan daarnaast gebruik maken van ruime buitenspeelplaatsen. Daarnaast is er een grote gezamenlijke tuin. Alle groepen hebben openslaande deuren naar een eigen tuin. Lekker vrij spelen en activiteiten organiseren in de buitenlucht maakt het hele jaar door onderdeel uit van ons programma.

De groepen staan onder leiding van twee of drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers eventueel aangevuld met stagiaires. Continuïteit is voor ons een prioriteit. Ons team is stabiel en er is weinig tot geen verloop. Wij hebben een eigen invalpool met vertrouwde gezichten. Onze pedagogisch medewerkers worden begeleid en gecoacht door een deskundig pedagogisch coach.

Ons programma is gebaseerd op onze pedagogische visie. Bij de babygroepen wordt gewerkt op basis van de Piklermethode. Bij de peutergroepen en de 3+ groepen werken we met Meervoudige Intelligentie (MI). De inrichting van de groepen sluit volledig aan bij de pedagogische visie. De Piklermethode, MI en Piramide worden verderop uitgebreid besproken.

Dagelijks zijn er leden van het managementteam aanwezig op het kinderdagverblijf. Ouders kunnen hierdoor altijd bij ons terecht om direct en snel wijzigingen door te geven, vragen te stellen en overige zaken te regelen.

De Blokkendoos is een "groen en biologisch " kinderdagverblijf. We eten biologisch en zelf verbouwde producten.

Veel buiten spelen vinden we vanzelfsprekend. We hebben een mooie, ruime en groene tuinen op alle groepen.

Kinderdagverblijf de Blokkendoos is dagelijks geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur. De dagdelen zijn:'s Ochtend van 7.00 uur tot 13.00 uur en 's Middags van 13.00 uur tot 18.00 uur. In de zomervakantie en tussen Kerst en Oud- en Nieuwjaar is de Blokkendoos normaal geopend. Onze jaarlijkse sluitingsdagen zijn Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag, en Kerstmis.

De Blokkendoos is onderdeel van Vensterschool Hoornse Wijken.

Vanzelfsprekend is Kinderdagverblijf de Blokkendoos een bij de gemeente Groningen geregistreerd kinderdagverblijf dat kwalitatieve opvang biedt aan kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en zij voldoet aan alle eisen en richtlijnen zoals deze zijn gesteld in de Wet Kinderopvang die sinds 1 januari 2005 van kracht is.

Privacy reglement
KDV DeBlokkendoos acht het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonlijke gegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. KDV de Blokkendoos houdt zich dan ook aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving stellen. lees privacystatement

We plaatsen alleen kinderen die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.

Wat maakt de Blokkendoos uniek?

vinkje

Meervoudige Intelligentie

Op de Blokkendoos wordt gewerkt met Meervoudige intelligentie. In 2010 hebben wij deze methodiek, die voorheen alleen op basisscholen werd gebruikt, zo aangepast dat het ook gebruikt kan worden voor de kinderen in de leeftijd 1-4 jaar. Howard Gardner is de grondlegger van Meervoudige intelligentie. Hij onderscheidde 8 intelligenties of knapheden. Elk kind beschikt over een bepaalde mate van elke knapheid en kan zich met behulp van deze knapheden verder ontwikkelen. De vraag is op welke manieren is een kind knap. Met andere woorden ”iedereen is knap en wel op zijn eigen manier”. Bij deze verfrissende benaderingswijze wordt elk individueel kind in zijn kracht gezet. Een sterk ontwikkelde knapheid kan een kind helpen een andere knap te ontwikkelen. De knapheden van de kinderen zijn dus voortdurend in beweging. De knapheden worden verderop nader beschreven.

vinkje

Pikler methode

De pikler methode is ontwikkeld door Emmi pikler. Emmi Pikler (geboren in 1902 in Wenen) nam in 1946 de leiding op zich van het kindertehuis Lóczy in Boedapest. Wat later de naam Emmi Pikler Instituut kreeg. Het Emmi Pikler Instituut in Hongarije heeft in de afgelopen vijftig jaar veel ervaring opgedaan in het onderzoek naar de groei en ontwikkeling van baby’s. Emmi Pikler ́s benadering kenmerkt zich door twee principes: enerzijds respect voor de behoefte van de baby aan een stabiele en persoonlijke band en anderzijds respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind. Vanuit deze principes ontstaat een derde: de noodzaak om het leven van het kind zinvol te organiseren. Er is een tijd voor rust en slaap, een tijd van wakker zijn waarbij contact is met de pedagogisch medewerker en een tijd om zelf actief bezig te zijn. Deze verschillende tijden worden zo georganiseerd dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

vinkje

Natuur en Biologische Voeding

Veel tijd doorbrengen in de buitenlucht en buitenspelen vinden we vanzelfsprekend. We hebben mooie, groene en ruime buiten speelplekken waarin de kinderen alle ruimte krijgen om tot spel te komen. Ook worden MI activiteiten buiten georganiseerd. De maaltijden zijn biologisch op de Blokkendoos. De kinderen zijn nauw betrokken bij het proces “zaaien en oogsten”. Omdat we in onze eigen kas en tuinen groente en fruit verbouwen, kunnen de kinderen het hele proces goed volgen. De producten uit de tuin en de kas worden vervolgens samen met de kinderen verwerkt in een soepje of een lunch. De kinderen krijgen zo de gelegenheid te leren over de herkomst van hun voedsel. Het kippenhok wordt dagelijks bezocht door de kinderen om de kippen te verzorgen en op speurtocht naar eitjes.

vinkje

3+ groepen

Het 3+ beleid is opgericht tijdens de invoering van meervoudige intelligentie (MI). Het ontstond als verrijkingsprogramma voor 3+ers voor een dag per week. De 3+ groepen hebben sindsdien een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Daarom hebben we besloten alle 3+ers op alle dagdelen het programma aan te bieden. De blokkendoos werkt nu met twee 3+ groepen waar alle 3-jarigen terecht kunnen. De meervoudige intelligentie (MI) activiteiten zijn speciaal gericht op deze leeftijd en geven de kinderen spelenderwijs een goede voorbereiding op de basisschool.

vinkje

Dagelijks fotoverslag

Goede communicatie met ouders vinden we van groot belang. Ouders hebben recht op een duidelijk beeld van de dag van hun kind(eren). Wij sturen dagelijks per mail een verslag van de dagelijkse activiteiten, geïllustreerd met foto’s. Voor de ouders erg informatief en voor de kinderen een feest van herkenning

vinkje

Vingerscan

Om de veiligheid te bevorderen werken wij met een vingerscansysteem. De toegang tot het gebouw van de Blokkendoos is alleen voor bevoegden. De vingerscan van nieuwe ouders wordt in het bestand opgenomen. Andere verzorgenden van de kinderen kunnen op verzoek van de ouders ook opgenomen worden.

Management Team

inge

Inge Doldersum

Directeur / Eigenaar

Inge is als algemeen directeur o.a. verantwoordelijk voor alle (pedagogische) Beleidszaken, de financiële taken en de algehele planning van de Blokkendoos.

marieke

Marieke Kijlstra

Pedagogisch Coach

Marieke is actief als pedagogisch coach en begeleider op de werkvloer. Bij de Blokkendoos is ontwikkeling van het totale (pedagogische) beleid, ontwikkeling van persoonlijke competenties en talenten van onze Pedagogische medewerkers en vernieuwing een continue proces. Het managementteam ontwikkelt jaarlijks een uitgebreid (pedagogisch) ontwikkelingsplan wat vervolgens wordt uitgerold en bewaakt door onze Pedagogisch coach. Marieke is onze interne Tink en Goede Start trainer. Marieke in in het bezit van het goede start certificaat .

miriam

Mirjam Werkman

Managementassistent

Mirjam is Managementassistent. Zij verzorgt o.a. rondleidingen, intakegesprekken, oudercontracten en is verantwoordelijk voor alle P& O zaken.

Tink

Alle pedagogisch medewerksters van de peutergroepen en 3+ groepen hebben de TINK training gevolgd. De pedagogisch medewerksters van de babygroepen zijn de training op dit moment aan het volgen. TINK staat voor Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang. Deze training verbetert de interactievaardigheden en de taalvaardigheid van de pedagogisch medewerksters. Onze pedagogisch coach heeft de interne trainers opleiding gevolgd en zorgt ervoor dat TINK een vast onderdeel is van de begeleiding voor onze pedagogisch medewerksters. We werken in de praktijk met de 6 interactievaardigheden. Middels video coaching worden de pedagogisch medewerksters bewust van hun eigen handelen en gaan ze met persoonlijke leerdoelen aan de slag. Tink folder voor meer informatie over TINK.

Een gezonde start

Hoe zorgen we ervoor dat onze pedagogisch medewerkers op de Blokkendoos op het gebied van een gezonde leefstijl een goed voorbeeld kunnen zijn en zo de kinderen samen met de ouders een gezonde start geven? Dit hebben we gedaan door onze pedagogisch coach op te laten leiden tot coach Gezonde Kinderopvang. Deze maakt vervolgens alle collega’s en uw organisatie vertrouwd met het gedachtengoed van Gezonde Kinderopvang via de scholing “Een Gezonde Start”. Marieke in onze interne trainer “een gezonde start”, onderdeel van Gezonde Kinderopvang. (www.gezondekinderopvang.nl)

Meervoudige intelligentie

Howard Gardner is de grondlegger van Meervoudige intelligentie. Hij onderscheidde 8 verschillende manieren waarop mensen en kinderen intelligent (knap) kunnen zijn. Iedereen is knap op zijn eigen manier. Bij deze verfrissende benaderingswijze wordt elk individueel kind in zijn kracht gezet. Een sterk ontwikkelde knapheid kan een kind helpen een andere knapheid te ontwikkelen. De knaps van de kinderen zijn dus voortdurend in beweging. Er wordt uitgegaan van wat een kind al kan en wat het nog moet leren. Op de Blokkendoos is een gevarieerd aanbod van activiteiten die aansluiten bij de verschillende knapheden en de combinaties ervan. We kunnen de volgende knapheden onderscheiden:

beweegknap

Beweegknap

Deze kinderen leren van en door hun lichaam te gebruiken. Ze zijn in beweging, lopen rond, kijken om zich heen om uit te zoeken wat ze gaan doen. Ze maken vaak gebaren als ze praten en ze zijn makkelijk te herkennen aan hun sprekende mimiek.

mensknap

Mensknap

Deze kinderen voelen zich aangetrokken tot het werken met andere kinderen en mensen. Ze vinden het leuk om ergens voor te zorgen. Samen dingen uitwisselen vinden ze fijn. Ze kunnen zich goed verplaatsen in de gevoelens van anderen. Ze weten wanneer een ander kind zich verdrietig voelt.

muziekknap

Muziekknap

Deze kinderen voelen zich aangetrokken tot het luisteren naar muziek of het zingen en meezingen van liedjes. Ze zullen tijdens een activiteit zelf voor achtergrond muziek zorgen Ze bedenken zelf nieuwe liedjes. Melodieën en ritmes spelen binnen deze intelligentie een hoofdrol.

natuurknap

Natuurknap

Deze kinderen voelen zich sterk aangetrokken tot dieren, planten of natuurlijke voorwerpen. Ze nemen vaak iets mee uit de natuur wat ze hebben gevonden. Ze verzamelen graag, analyseren en tonen interesse voor namen van planten en dieren. Ze letten op het weer. Ze hebben oog voor verandering en opeenvolging in de natuur.

rekenknap

Rekenknap

Het oplossen van problemen heeft een sterkte aantrekkingskracht op deze kinderen. Ze vinden het een uitdaging om oorzaak- gevolg verbanden te leggen. Analyseren van problemen en gestructureerd werken hoort bij deze intelligentie. Meten, maar ook het (her) kennen van cijfers is een fijne bezigheid voor deze kinderen.

beeldknap

Beeldknap

Dit zijn kinderen die zich de dingen in beelden voorstellen. Ze houden van kleuren en vormen. Deze kinderen zitten vaak te tekenen of te krabbelen. Het zijn kinderen die snel de weg weten te vinden. Puzzels waarbij ruimtelijke verhoudingen een rol spelen kunnen deze kinderen goed en snel oplossen.

taalknap

Taalknap

Deze kinderen voelen zich aangetrokken tot het lezen en voorgelezen worden. Ze vinden zingen van liedjes of rijmpjes prachtig. Ze kunnen zelf ook verhaaltjes vertellen. Deze kinderen kunnen hun gevoelens goed beschrijven. Ze hebben een uitgebreide woordenschat.

zelknap

Zelfknap

Deze kinderen voelen zich aangetrokken tot het vertellen over recente ervaringen. Hoe was de vakantie of wat heb ik gister gedaan? Ze kunnen goed aangeven wat ze goed kunnen of juist niet zo goed. Dit zijn kinderen die graag dromen en fantaseren. Ze kunnen goed alleen bezig zijn.

Pikler op De Blokkendoos

Het belang van bewegingsvrijheid voor elk kind is kenmerkend voor de Piklermethode. Een zichtbaar element uit deze methode is de aparte lage box in het lokaal waar baby ́s afgeschermd en rustig kunnen liggen en spelen. De keuken en de verschoonplek zijn afgesloten met een hekje. De rest van de ruimte is toegankelijk voor de kinderen die kunnen kruipen en lopen. Dit is een manier om rust te creëren op de groep en elk kind de ruimte krijgt om zich vrij te kunnen bewegen. Tevens is er speelgoed op de groep aanwezig wat kinderen stimuleert en uitdaagt om eindeloos te kunnen experimenteren. Veel speelgoed zoals verschillende mandjes, bakjes, etc.

De wipstoelen worden alleen gebruikt om kinderen een rustpunt te geven na het eten. Daarna word de baby weer neergelegd in de grond box om te spelen. We bieden de baby 3 a 4 verschillende speeltjes aan die we rondom de baby neerleggen. Wat deze methode ook kenmerkt is de rode zakdoek. Een baby kan hier eindeloos mee variëren en zal de mogelijkheden uitbreiden naarmate de baby ouder wordt.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een traditionele babygym (waarbij speeltjes boven het hoofd hangen). Door deze babygym krijgt de baby onnodig veel prikkels en maakt hem/haar juist onrustig.

We gaan uit van het competente kind. Een baby ervaart zichzelf als competent wanneer er een wisselwerking ontstaat tussen het ervaren van een eigen impuls, hieruit voortvloeiend handelen (proberen/ oefenen/ spelen) en het resultaat van die handelingen. Wij hebben zoveel mogelijk vertrouwen in het kind en bieden hem een eigen leerontwikkeling en ondersteunende omgeving. Op deze manier is het kind tot veel meer in staat en kan het kind zijn mogelijkheden ten volle ontplooien. De verzorgmomenten tijdens het aankleden en/of verschonen worden als 1 op 1 moment gezien. De pedagogisch medewerker zal veel met de baby praten en bij elke stap zal de leidster de baby vertellen wat ze doet. De baby ervaart dit door middel van alle zintuigen.

We organiseren elke periodiek ontwikkelingsbijeenkomsten met onze pedagogisch medewerkers van de babygroepen waarbij het bewust werken en de uitvoering van de Piklermethode staat centraal.

3+ Groepen

Op de Blokkendoos hebben we twee 3+ groepen. De dag verloopt op deze groepen volgens een vaste structuur. Het programma bestaat uit Meervoudige Intelligentie (MI) activiteiten gebaseerd op de behoefte van 3-jarigen. Van elkaar leren en samenspel speelt hier een grotere rol dan bij de peutergroepen. De MI knapheden kunnen in deze groep erg goed tot hun recht komen. Om een paar voorbeelden te noemen. Er is een kas en er zijn kippen aanwezig, de kinderen leveren actief een bijdrage aan de verzorging. Er wordt regelmatig samen met de kinderen gekookt met onze zelf verbouwde producten. Beeldknap activiteiten worden in groepjes gedaan in ons beeldknap huisje waar kinderen zich volledig kunnen richten op het tekenen en schilderen. De talenten van onze pedagogisch medewerkers worden ingezet om kinderen in contact te laten komen met muziek, toneel, peuteryoga, dans etc. De sociale en individuele competenties worden op deze manier gestimuleerd en vormen een goede voorbereiding voor op de basisschool.

Vve

Wat is VVE?
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Door het aanbieden van leerzame themaactiviteiten in een uitdagende speel- en leeromgeving zijn de kinderen goed voorbereid op de basisschool. Hierbij geven we extra aandacht aan taalontwikkeling. Als ouder/verzorger kunt u ook gebruik maken van een ouderprogramma. Tijdens dit ouderprogramma leert u hoe u uw peuter ook zelf kunt ondersteunen en stimuleren in zijn/haar ontwikkeling.

Wanneer kan een kind gebruik maken van het gesubsidieerde VVE-programma?
Uw kind kan gebruik maken van het VVE-programma wanneer een indicatie is afgegeven door de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau. Daarnaast maakt de Gemeente Groningen het mogelijk dat elk kind vanaf 2,5 jaar 16 uur per week gebruik kan maken van een gesubsidieerd VVE-programma binnen de kinderopvang.

Tegemoetkoming in de kosten
Als uw kind gebruikt maakt van het VVE-programma, worden de kosten hiervan gedeeltelijk door de overheid betaald. Dit noemen ze kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijke inkomen. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag of ouders met een laag inkomen kunnen naast de kinderopvangtoeslag ook gebruik maken van bijzondere bijstand van de gemeente. Informatie hierover kunt u krijgen via de WIJ organisatie in de wijk.

VVE bij De Blokkendoos
Vanaf 2,5 jaar kan uw peuter drie dagdelen per week gebruik maken van ons VVE-programma binnen onze reguliere 2+ en 3+ peutergroepen. Dit is mogelijk op maandag, woensdag en vrijdag. Afhankelijk van de bezetting kan er gekozen worden voor een ochtend of een middag. Een dagdeel duurt gemiddeld 5,5 uur.

Binnen De Blokkendoos werken we met het VVE-programma Piramide. Dit programma laat 8 verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Aan de hand van deze ontwikkelingsgebieden en de doelen die er worden gesteld, worden er activiteiten aangeboden. Een uitdagende en rijke speel- leeromgeving is voor ons heel belangrijk. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich kunnen uiten en hun opgedane kennis en ervaringen tot uiting kunnen brengen. Op de groepen is dan ook een verscheidenheid aan materiaal aanwezig zodat de kinderen zelf kunnen kiezen waar ze mee gaan spelen.
Voor Piramide is het nodig dat de kinderen in het lokaal zowel mogelijkheden hebben om individueel, in kleine groepjes en met de hele groep te spelen, leren en werken. Bij het inrichten van de ruimte wordt rekening gehouden met verschillen in leeftijd, ontwikkelingsniveau, verschillen tussen jongens en meisjes, en verschillen in culturele achtergrond. naar aanmeldingsformulier

Oudercommisie

De Blokkendoos heeft zich als doel gesteld om in zijn dienstverlening naar de ouders zo goed mogelijk te functioneren. De oudercommissie, die bestaat uit minimaal 5 leden, heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van de Blokkendoos zo goed mogelijk te behartigen. De oudercommissie wordt door het managementteam in alle openheid geïnformeerd over alle ontwikkelingen binnen de Blokkendoos. De oudercommissie adviseert ten aanzien van kwaliteit. Voor de Blokkendoos is de oudercommissie een belangrijk klankbord.

De oudercommissie vergadert 6 keer per jaar. Elke ouder heeft de mogelijkheid feedback te melden aan de oudercommissie. De notulen worden per mail verspreid onder alle ouders. Het e-mail adres van de oudercommissie is: ocdeblokkendoos@gmail.com.

Geogette Jeroen Sanne oAndre
qoutes

Georgette Grobbe

Hi, Mijn naam is Georgette Grobbe. Ik ben 37 jaar en woon samen met mijn man en twee kinderen. Alexander is mijn zoon, hij is vier jaar oud en gaat inmiddels naar de basisschool. Magali m’n dochter gaat drie keer per week met veel plezier naar de Ukkies!

Vorig jaar toen de oudercommissie weer nieuwe leden zocht aarzelde ik geen moment. Binnen de oudercommissie is er veel ruimte voor eigen inbreng. Daarnaast is het een leuke club mensen die een aantal keer per jaar met elkaar vergadert. Op deze manier kunnen ouders en professionals van de Blokkendoos met elkaar in contact treden om de zorg voor onze kinderen te optimaliseren. 

Jeroen de Vlaam

Ik ben Jeroen de Vlaam en nieuw lid van de oudercommissie. Samen met mijn vrouw Géanne en twee dochters Nora (december 2015) en Anna (februari 2018) woon ik in Groningen. Zowel Géanne als ik hebben een dag ouderschapsverlof en de overige dagen gaan Anna en Nora naar de Blokkendoos.

Zoals dat voor veel (nieuwbakken) ouders zal gelden was het nogal een stap om onze kinderen toe te vertrouwen aan de zorg van anderen.  De aandacht, zorg en toewijding van alle begeleidsters geven ons nog iedere dag het vertrouwen dat Anna en Nora in goede handen zijn. Naast dat de meiden het zichtbaar naar hun zin hebben zijn we er ook van overtuigd dat de dagen bij de Blokkendoos een belangrijke bijdrage aan hun ontwikkeling leveren.
Naast mijn werk (sinds kort in Assen, voorheen Amersfoort) sport ik graag door hard te lopen en te mountainbiken. Verder ben ik fervent sleutelaar met als laatste wapenfeit de ombouw van een ambulance tot camper.

Sanne Tamminga

Mijn naam is Sanne Tamminga. Samen met mijn vriend Stefan en dochtertje Elin woon ik in Eelderwolde. Sinds oktober 2017 gaat Elin twee keer per week naar de Puppies en daar heeft ze het erg naar haar zin! Dit dankzij de professionele, zorgzame en betrokken medewerkers.
Toen ik de oproep van de Oudercommissie zag waarin zij nieuwe leden zochten, besloot ik mij aan te melden om op deze manier iets terug te kunnen doen. Ik denk dat het goed is om ervaringen van ouders van verschillende groepen met elkaar te kunnen delen, om zo een zo’n goed mogelijke opvang te creëren voor onze kinderen.
Naast de heerlijke momenten met mijn gezin heb ik nog een aantal sportieve hobby’s. Ik houd van hardlopen, ook in wedstrijdverband, maar heb daarin nu wat gas terug genomen. Net als het wielrennen wat ik veel gedaan heb. Ook kan ik genieten van een wandeling of paardrijden, maar stilzitten is in elk geval niet voor mij weggelegd. Ik ben groot fan van Italië; het landschap, de taal, de cultuur, de mensen en natuurlijk het heerlijke eten! Ik houd van gezelligheid en dat is gelukkig ook bij de Blokkendoos te vinden.
Als ouders verbeterpunten hebben richting de Blokkendoos en dit zelf niet rechtstreeks willen of kunnen aangeven, hoop ik dat zij ons weten te vinden. Zo kunnen wij met elkaar de prettige sfeer waarborgen en de kwaliteit van de opvang hoog houden!

André Visser

Mijn naam is André Visser en ik ben de vader van Pim die bij de Rakkers zit. Het is al weer ons derde kind die op de Blokkendoos zit en we zijn heel blij met deze mooie plek in Groningen Zuid. In het dagelijkse leven werk ik als verpleegkundig specialist in de ouderenpsychiatrie en hou ik van vele soorten muziek , fotografie en treinen. Dus als u Pim met een trein ziet spelen dan weet u waar hij het vandaan heeft. Ik hoop een goede vertegenwoordiger voor u als ouder te zijn. Schiet ons dan ook aan als u vragen heeft of een inbreng wilt doen. We hebben elkaar nodig om al het mooie te behouden of nog beter te maken.

Tarieven

Het uurtarief van de Blokkendoos voor 2021 is € 8,46. Alle kosten voor voeding en verzorging zijn hierbij inbegrepen. Luiers dienen door de ouders meegebracht te worden. De dagen dat de Blokkendoos gesloten is, zijn al verrekend in de prijs per dagdeel. Er kan uitsluitend worden betaald via automatisch incasso. Hieronder volgt een overzicht van de kosten per dagdeel per maand.:

Aantal Dagdelen Uren per maand Kosten per maand
1 23,83 €201,63
2 47,67 €403,26
3 71,50 €604,89
4 95,33 €806,52
5 119,17 €1008,15
6 143,00 €1209,78
7 166,83 €1411,41
8 190,67 €1613,04
9 214,50 €1814,67
10 238,33 €2016,30

In 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht geworden. In deze wet is onder andere geregeld dat de kosten voor kinderopvang door 3 partijen worden betaald, te weten een vast bedrag door de werkgevers, de overheid (inkomensafhankelijk) en de ouders. Per 1 januari 2007 heeft de overheid de werkgeversbijdrage verplicht gesteld. Dit houdt in dat zowel de overheidsbijdrage als de werkgeversbijdrage via de kinderopvangtoeslag door de belastingdienst aan de ouders wordt uitgekeerd. De hoogte van de tegemoetkoming van de overheid is afhankelijk van het gezinsinkomen. Het is mogelijk de overheidstoeslag voor kinderopvang maandelijks van de belastingdienst te ontvangen. Uiteraard kan het ook worden verrekend bij de aangifte inkomstenbelasting eens per jaar. De toeslag kunt u aanvragen op de site www.toeslagen.nl (dan naar: downloaden en bestellen). De gegevens die nodig zijn om deze aanvraag te doen ontvangt u van de Blokkendoos na plaatsing. Uw uiteindelijke netto kosten voor kinderopvang kunnen worden berekend op www.kostenkinderopvang.nl

Vacatures

Op dit moment hebben wij de volgende vacature:
Pedagogisch Medewerkers
Sollicitatiebrief en CV kunnen gemaild worden naar info@deblokkendoos.nl.